Kwaliteitsstatuur Praktijk Me&ander

Het kwaliteitsstatuut is goedgekeurd en is in de praktijk in te zien en tevens hieronder te lezen.


Goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigde

I.

Algemene informatie

Uitleg toetsing vraag 1: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van naam

praktijk/regiebehandelaar, straat en huisnummer praktijkadres, postcode en plaats praktijkadres,

telefoonnummer, e-mailadres, KvK nummer, BIG-registraties, een praktijk AGB-code en een

persoonlijke AGB-code.

1.

Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Praktijk Me&ander

Naam regiebehandelaar: Mw. J. Houx

Straat en huisnummer praktijkadres: Woordstraat 20

Postcode en plaats praktijkadres: 5371NC

Telefoonnummer: 0615841046

Ravenstein

E-mailadres: praktijkmeander@ziggo.nl

KvK nummer: 17255289

Website: www.me-ander.info

BIG-registraties: 59050284025

Overige kwalificaties

Basisopleiding: Eerstelijnspsycholoog

AGB-code praktijk: 94055640

AGB-code persoonlijk: 94006111


1 Uitleg toetsing vraag 2: bij deze vraag wordt getoetst op het aanvinken van minimaal één optie.

Meerdere opties zijn mogelijk.

2.

Werkzaam in:

de generalistische basis-GGZ

en/of

de gespecialiseerde-GGZ

Uitleg toetsing vraag 3: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving

3.

Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,

type klachten, behandelvorm):

Depressie, div. angststoornissen, somatoforme stoornissen, adhd, lichte ASS, lichte

persoonlijksheidsstoornissen. Behandelvormen zijn; cgt, emdr, psychodynamische

psychotherapie, schematherapie. Doelgroepen zijn volwassenen en ouderen.

Uitleg toetsing vraag 4: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van minimaal één ingevulde

naam en minimaal één BIG registratie van regiebehandelaar.

4.

Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIG-

registraties van regiebehandelaren):

Solo-praktijk, J. Houx. BIG: 59050284025
Uitleg toetsing vraag 5: bij deze vraag wordt alleen op aanwezigheid van een beschrijving getoetst bij

vraag 5d. Voor de overige vragen wordt geen gehanteerd.

5.

Professioneel netwerk (doel van deze vraag is transparant maken hoe je samenwerkt):

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder (aanvinken):

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

Verpleegkundig specialisten

GGZ-instellingen

Zorggroep(en)

Anders:

ben verbonden met 8 andere psychologen/psychotherapeuten, en heb samen met

huisartsen van een HAGRO een samenwerkingsovereenkomst, waarin we onze

samenwerking hebben beschreven en vanwaaruit we intensief samenwerken.

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien

van toepassing BIG-registratie(s)):

Dhr R. van Kollenburg : AGB: 01024631 huisarts (voorzitter Hagro Kos)

Dhr. R. Besselink: AGB: 01021219 huisarts

en

B: Maasdorpspsychologen Basis GGZ/SGGZ

(Informele Vereniging zonder Akte, ingeschreven bij KvK)

Dhr. P. Schepers

Dhr. R. Lingsma

Mw. J. Houx AGB: 94006111

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt

daarvoor geen toestemming geeft. Toelichting: Hier wordt gedacht aan, op- en afschaling, diagnose,

consultatie, medicatie:

Hierbij de Samenwerkingsovereenkomst

Maasdorppsychologen-Hagro Kos 2017

Betreft: collectieve samenwerkingsovereenkomst op hoofdlijnen met alle leden van

de Hagro Kos en Maasdorppsychologen (MDP).

Duur: het samenwerkingsjaar 2017

De samenwerkende partijen:

A: Huisartsengroep Kos , te Herpen, Ravenstein, Berghem, Schaijk, Megen, Lith.

Vertegenwoordigende voorzitters Hagro Kos:

Dhr. R. van Kollenburg

Dhr. R. Besselink: AGB: 01021219
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): (doel van deze vraag is het

transparant maken hoe de praktijk het geregeld heeft): (Let op: voor deze vraag wordt getoetst op de

aanwezigheid van een beschrijving)

zie website in geval van crisis www.me-ander.info

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Ja, welke:

Nee, omdat: het via de samenwerking met de huisartsen gaat

Uitleg toetsing vraag 6: bij deze vraag wordt bij het antwoord ja getoetst op minimaal één ingevulde

zorgverzekeraar en er wordt getoetst op aanwezigheid van (1) een werkende link of (2) een geüpload

document op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl.

6.

Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?

Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars:

alle, zie website

Geeft u aan waar de lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar zijn:

Link(s) naar lijst met gecontracteerde verzekeraars:

Ik upload mijn lijst met gecontracteerde verzekeraars op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

Nee, ik heb geen contracten met zorgverzekeraars

4


Uitleg toetsing vraag 7: Bij deze vraag wordt getoetst op de aanwezigheid van een vinkje bij 7a,

7b , 7c en op aanwezigheid van (1) een werkzame link of (2) een geüpload document op

7.

Behandeltarieven

7a.

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk

7b. ✔ Ik heb het tarief overig (zorg)product1 voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op

mijn website of in mijn praktijk .

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk

7c.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn

7d.

praktijk (let op: voor deze vraag wordt geen toets gehanteerd)

Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show

voor

gehanteerd)

De behandeltarieven,OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te

vinden:

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no-

show tarief:

www.me-ander.info

Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en no-

show tarief op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

1 overig product (OVP) heet vanaf 2017 overig zorgproduct (OZP). Het maximum OZP tarief wordt door

de NZa vastgesteld.
Uitleg toetsing vraag 8: bij deze vraag wordt getoetst op de aanwezigheid van minimaal twee vinkjes

wat betreft de kwaliteitseisen en op aanwezigheid van (1) een werkzame link of (2) een geüpload

document op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl.

8.

Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of

branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is):

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Anders, namelijk

Link naar website over bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep:

Link naar website: https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doks

Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn

beroepsgroep op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

Uitleg toetsing vraag 9: Vragen 9a en 9b tellen tot 2017 niet mee in de toetsing, omdat het hebben

van een klachten en geschillen regeling pas vanaf 2017 verplicht is.

9.

Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en

contactgegevens klachtenfunctionaris):

De klachtenregeling is hier te vinden:

Link naar website: https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doks

Ik upload het document met de klachtenregeling op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

6

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij:

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

Klachtencommissie LVVP

De geschillenregeling is hier te vinden:

Link naar website: www.lvvp

Ik upload het document met de geschillenregeling op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

Uitleg toetsing vraag 10: bij vraag 10a wordt getoetst op de aanwezigheid van een ingevulde naam

en contactgegevens en bij vraag 10b wordt getoetst op aanwezigheid van het antwoord ja.

10.

Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a.

Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:

Naam vervangend behandelaar:

Dhr. R. Lingsma en andere Maasdorppsychologen, zie website

Contactgegevens vervangend behandelaar:

10

b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden

of andere calamiteiten:

Ja

Nee

7II.

Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk

doorloopt

Uitleg toetsing vraag 11: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van (1) een werkende link of

(2)

een geüpload document opwww.GGZkwaliteitsstatuut.nl

11.

Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document

(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz

en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van

toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling:

www.me-ander.info

Upload van uw document met wachttijden voor intake en behandeling

op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

Uitleg toetsing vraag 12: bij vraag 12a wordt getoetst op de aanwezigheid van een beschrijving en

bij vraag 12b wordt getoetst op aanwezigheid van het antwoord ja.

12.

Aanmelding en intake

12a.

De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische

aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Aangezien het een solo-praktijk is doe ik zelf de aanmeldprocedure. Aanmelding

gaat via telefoon of email. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een intake

en daaruitvolgende nieuwe afspraken. Na sessie twee of drie, afhankelijk van de

diagnostiek en problematiek wordt een behandelplan opgesteld op papier en met

cliënt besproken en om akkoord gevraagd (shared decision). Vervolgens wordt via

dit plan aan de behandeling vervolg gegeven en tot aan het eind regelmatig

geevalueerd.

12b.

Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien

mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander

werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

Nee

Uitleg toetsing vraag 13: bij vraag 13a wordt getoetst op de aanwezigheid van een ingevulde naam

en functie regiebehandelaar volgens het lijstje: (invuller vinkt de juiste kwalificatie aan). Voor vraag

13b

wordt geen toets gehanteerd.

13.

Diagnostiek

13a.

De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:

Naam: J. Houx

Generalistische basis GGZ

Gespecialiseerde GGZ

Kwalificatie

Omschrijving

Kwalificatie

0329

Omschrijving

9401

9402

9405

9406

9418

GZ-psycholoog, 1e lijn

Psychotherapeut

Psychiater

9402

Psychotherapeut

Klinische psycholoog

Klinische neuropsycholoog

Klinische psycholoog

GZ-psycholoog

9405

9418

Klinische neuropsycholoog

13b.

Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?

Andere collega's van MDP, wanneer het hele uitgebreide diagnostiek betreffende ASS betreft.

9


Uitleg toetsing vraag 14: bij deze vragen wordt per vraag de toetsingscriteria aangegeven.

14.

Behandeling

Uitleg toetsing bij vraag 14a: bij vraag 14a wordt getoetst op de aanwezigheid van een ingevulde

naam en functie regiebehandelaar volgens het lijstje: (invuller vinkt de juiste kwalificatie aan).

14a.

Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:

Naam: J.Houx

Generalistische basis GGZ

Gespecialiseerde GGZ

Kwalificatie

Omschrijving

Kwalificatie

0329

Omschrijving

9401

9402

9405

9406

9418

GZ-psycholoog, 1e lijn

Psychotherapeut

Psychiater

9402

Psychotherapeut

Klinische psycholoog

Klinische neuropsycholoog

Klinische psycholoog

GZ-psycholoog

9405

9418

Klinische neuropsycholoog

Uitleg toetsing bij vraag 14b: bij vraag 14b wordt getoetst op de aanwezigheid van een ingevulde

naam en functie regiebehandelaar volgens het lijstje: (invuller vinkt de juiste kwalificatie aan).

14b.

Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:

Naam: J.Houx

Generalistische basis GGZ

Gespecialiseerde GGZ

Kwalificatie

Omschrijving

Kwalificatie

0329

Omschrijving

9401

9402

9405

9406

9418

GZ-psycholoog, 1e lijn

Psychotherapeut

Psychiater

9402

Psychotherapeut

Klinische psycholoog

Klinische neuropsycholoog

Klinische psycholoog

GZ-psycholoog

9405

9418

Klinische neuropsycholoog

10 Uitleg toetsing bij vraag 14c: bij vraag 14c wordt getoetst op aanwezigheid van het antwoord ja.

De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling

14c.

(naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

Nee

Uitleg toetsing bij vraag 14d: bij vraag 14d wordt getoetst op aanwezigheid van het antwoord ja.

14d.

Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als

brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

Nee

Uitleg toetsing bij vraag 14e: bij vraag 14e wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving.

14e.

Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met

toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Ik toets in vrijwel elk gesprek hoe patiënt/ client de vorderingen ziet en betrek soms

diens naasten daar bij. Ik gebruik diverse testen en huiswerk/oefeningen e.d. om het

beloop te toetsen en bespreek dit heel regelmatig. Daarin licht ik cliënt ook telkens

voor wat de mogelijkheden zijn bv. ook aan de hand van psycho-educatie.

Uitleg toetsing bij vraag 14f: bij vraag 14f wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving.

14f.

De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals

voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

middels vragenlijsten/ROM, evaluatie, stilstaan bij behandeldoelen, bespreken van

vermindering van symptomen van stoornis e.d.en mn. stilstaan bij toename van

zelfvertrouwen/eigen kracht/regie in leven/levensvreugde/competentie om weer zelf

verder te kunnen.

11


Uitleg toetsing vraag 14g: bij vraag 14g wordt geen toets gehanteerd, omdat het hebben van een

overeenkomst met SGB pas vanaf 1 oktober 2016 verplicht is.

14g.

Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor

aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).

Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering

van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor

aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) op

www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

14h.

Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,

doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

vrijwel ieder gesprek en bij langere behandelingen eens in de drie gesprekken.

14i.

Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

Met name door er naar te vragen, richten we ons op de juiste doelen? Is de client

tevreden, voelt hij/zij zich gehoord? Mijn ervaring is dat al die vragenlijsten zeker wel

inzicht geven, maar niet maatgevend zijn, ze geven tendenzen weer, maar het

deskundige oor en oog, van de psycholoog is toch nodig om de scores echt op

waarde te schatten. Daarnaast gebruik ik natuurlijk ook veelvuldig en zoals

afgesproken de ROM; mn. BSI en CQI.

15.

Afsluiting/nazorg

15a.

Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de

mogelijke vervolgstappen:

Ja

Nee

12


15b.

D

15c

A

Uitleg toetsing vraag 16: bij vraag 16a, 16b en 16c wordt getoetst op de aanwezigheid van het

antwoord ja.

16a.

gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van

\

16b.

16c.

Nee
IV.

Ondertekening

Uitleg toetsing ondertekening: bij deze vraag wordt getoetst op de aanwezigheid van een vinkje, een

ingevulde naam, een plaats en een datum.

Naam: Mw. J. Houx

Plaats: Ravenstein

Datum: 15-08-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel

conform het model kwaliteitsstatuut