Regeling buiten werkdagen, afwezigheid door vakantie en in geval van crisis

In deze gevallen dient u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost. In afwezigheid door vakantie heeft de praktijk een samenwerkingsverband met 8 collega's uit de omliggende dorpen. Tijdens vakantie van uw hulpverlener kunt u, in overleg met haar en indien nodig een andere collega uit dit samenwerkingsverband consulteren. Voor meer informatie zie: www.maasdorppsychologen.nl

Onderzoek naar klachten en clienttevredenheid

Per 1 januari 2014 stelt uw zorgverzekeraar als eis dat de kwaliteit van onze zorgverlening wordt gemeten. Dit gebeurt met de Routine Outcome Meting (ROM). Deze meting moet tenminste vóór én na uw behandeling worden afgenomen. Bij ROM worden diverse vragenlijsten gebruikt voor onderzoek van de klachten en het verloop ervan tijdens de behandeling. Een van de vragenlijsten is een onderzoek naar de tevredenheid van de cliënt over de behandeling. Uw behandelaar kan u hierover nader informeren. De privacy van uw gegevens is uiteraard ook hier gegarandeerd. Uw behandelaar is sinds 2016 verplicht om ROM-gegevens aan te leveren bij de Stichting Benchmark GGZ. Uw ROM-gegevens worden anoniem -dat wil zeggen zonder uw naam, adresgegevens en geboortedatum- verwerkt zodat de gegevens niet naar u persoonlijk te herleiden zijn.

U bent niet verplicht om mee te werken aan ROM. U kunt met uw behandelaar bespreken om de vragenlijsten al dan niet in te vullen.

Andere vragenlijsten geven u en uw behandelaar ook inzicht in uw problematiek en de daarbij passende behandeling. Hiervoor zullen mogelijk ook nog andere testen worden gebruikt.

Dank u wel voor uw medewerking

De praktijk is gevisiteerd en gecertificeerd op 1 december 2016 en  voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).

Overige lidmaatschappen:

  • NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen),

  • VEN ( Vereniging EMDR Nederland)